Trang nhất » Giới thiệu

This is an example of a HTML caption with a link.
This is an example of a HTML caption with a link.
Kế hoạch tổ chức hội thi : Giáo viên phụ trách lớp giỏi" cấp trường năm học 2017 - 2018
PHÒNG GD&ĐT TP LÀO CAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG MẦM NON ÁNH HỒNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:     /KH-TrMN
 
Bình Minh, ngày 09 tháng 11 năm 2017
 
KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi : Giáo viên phụ trách lớp giỏi” cấp trường
Năm học: 2017 – 2018
 
Căn cứ Thông tư số 49/2011/TT- BGD&ĐT ngày 26/10/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp học mầm non;
Căn cứ công văn số 511/PGD&ĐT- CM v/v tổ chức Hội thi “ Giáo viên phụ trách lớp giỏi” bậc học mầm non cấp thành phố, năm học 2017- 2018;
Căn cứ Kế hoạch số 42/KH-PGD&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2017 kế hoạch tổ chức Hội thi “ Giáo viên phụ trách lớp giỏi” bậc học mầm non cấp thành phố năm học 2017 – 2018; Trường Mầm non Ánh Hồng xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi “ Giáo viên phụ trách lớp giỏi” cấp trường năm học 2017 – 2018, cụ thể:
I/ Mục đích – yêu cầu
-    Đánh giá đúng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của giáo viên phụ trách nhóm lớp, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực, nghiệp vụ giáo viên phụ trách nhóm, lớp đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục.
-    Tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác phụ trách lớp;
-    Công nhận giáo viên đạt danh hiệu “ Giáo viên phụ trách lớp giỏi” để giới thiệu, nhân rộng góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc- nuôi dưỡng – giáo dục toàn diện.
-    Hội thi phải đảm bảo khách quan, trung thưc, công bằng, có tác dụng khuyến khích giáo viên tự học hỏi, tự bồi dưỡng, chia sẻ kinh nghiệm làm coonng tác phụ trách nhóm lớp. chăm sóc, giáo dục trẻ em.
II/ Đối tượng, điều kiện, số lượng tham gia Hội thi.
1.  Đối tượng:
-    100% Giáo viên đang trực tiếp phụ trách nhóm, lớp trong nhà trường.
2.  Điều kiện tham gia Hội thi.
-    Có Thời gian làm công tác phụ trách lớp từ 2 năm trở lên.
-    Kết quả đánh giá năm học gần nhất: Xếp loại khá trở lên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.
-    Tỷ lệ trẻ em tỏng nhóm, lớp phụ trách được đánh giá sự phát triển về: Thể lực, nhận thức, ngôn ngữ, thẩm mỹ, tình cảm và kĩ năng xã hội đều đạt từ 90% trở lên.
3.  Số lượng:
-      Tất cả giáo viên đang làm công tác phụ trách lớp có đủ điều kiện tham gia.
III/ Nội dung và hình thức, thời gian, địa điểm.
1.  Nội dung bình xét.
-    Mức độ hoàn thành nhiệm vụ phụ trách nhóm lớp, theo quy định, thể hiện ở các thành tích đạt được và sự tiến bộ của nhóm lớp phụ trách;
-    Sáng kiến hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng hoặc đồ dùng, đồ chơi tự tạo đã triển khai có hiệu quả, công tác nâng cao chất lượng chăm sóc- nuôi dưỡng, giáo dục trẻ nhóm ,lớp;
-    Giải pháp và kết quả tỏng việc phối hợp với các lực lượng gia đình và xã hội tham gia chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ.
-    Sự tín nhiệm của cha mẹ trẻ và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong nhà trường.
2.  Quy trình và cách bình xét.
-    Giáo viên nộp hồ sơ  đăng ký dự bình xét gồm: Báo cáo thành tích công tác phụ trách nhóm lớp, kèm theo minh chứng; sáng kiến hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có tác dụng nâng cao chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục trẻ; Các hồ sơ về công tác phụ trách, quản lý nhóm, lớp.
-    Nhà trường lập danh sách giáo viên tham dự bình xét, tổ chức cho toàn thể giáo viên và lãnh đạo nhà trường bình xét theo quy trình: Nghe giáo viên báo cáo. Thảo luận và xem xét minh chứng; đánh giá hồ sơ; chấm điểm các nội dung bình xét, tổng hợp và công bố kết quả.
-    Các nội dung bình xét được tính theo thang điểm 10. Các thành viên tham gia bình xét chấm điểm độc lập theo thang điểm mà nàh trường xây dựng cho mỗi nội dung. Tổng điểm của giáo viên đạt được là điểm trung bình cộng của các thành viên.
3.  Thời gian, địa điểm.
-      Thời gian: Hoàn thành trước 30/1/2017.
-      Địa điểm: Tại điểm trường chính trường MN Ánh Hồng- Tổ 2 – Phường Bình Minh – TP Lào Cai
IV/ Quy định đánh giá, xếp loại.
Đánh giá kết quả của giáo viên dự thi: Giáo viên đạt danh hiệu : Giáo viên phụ trách lớp giỏi” các cấp phải đạt tổng điểm 4 nội dung từ 32 điểm trở lên, trong đó không có nội dung nào đạt điểm dưới 8,0đ.
V/ Kinh phí tổ chức cuộc thi.
-    Kinh phí từ nguồn XHH giáo dục.
VI/ Tổ chức thực hiện.
1.  Ban giám hiệu nhà trường.
-    Xây dựng kế hoạch, nội dung chương trình, thể lệ tổ chức hội thi “ Giáo viên phụ trách lớp giỏi”.
-    Hiệu trưởng ban hành Quyết định thành lập Bán chỉ đạo, Ban giám khảo, tổ thư ký, tổ phục vụ.
-    Thành lập ban ra đề thi và tổ chức ra đề thi lý thuyết, thực hành đảm bảo theo quy định.
-    Kiểm tra điều kiện và thẩm định hồ sơ “giáo viên phụ trách lớp giỏi”.
-    Xây dựng thang, biểu điểm; Tổ chức hội thi.
-    Xét công bố kết quả. Đánh giá rút kinh nghiệm việc tổ chức hội thi cấp trường.
-    Tổng hợp hồ sơ bình xét giáo viên tham gia dự thi cấp thành phố theo quy định gửi về Phòng GD&ĐT TP Lào Cai theo quy định.
2.  Tổ khối chuyên môn.
-    Phối hợp ban giám hiệu nhà trường chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội thi.
-    Rà soát đối tượng dự thi và lập danh sách gửi về ban tổ chức.
-    Tổ trưởng các tổ khối chuyên môn triển khai kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên phụ trách lớp giỏi các thành viên trong tổ.
Trên đây là kế hoạch chỉ đạo tổ chức Hội thi “ Giáo viên phụ trách lớp giỏi” trường Mầm non Ánh Hồng, năm học 2017 – 2018. Yêu cầu các tổ chuyên môn triển khai thực hiện nghiêm túc./.
 
Nơi nhận:
-       PGD&ĐT,
-       TTCM,
-       GV,NV trường;
-      Lưu VT./.
NGƯỜI XÂY DỰNG KẾ HOẠCH
P. HIỆU TRƯỞNG

 

Vũ Thị Vân
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRƯỜNG MẦM NON ÁNH HỒNG
BAN TỔ CHỨC HỘI THI
THỂ LỆ
Hội thi “ Giáo viên phụ trách lớp giỏi” cấp trường
Năm học: 2017 – 2018
 
I/ Đối tượng và số lượng thành viên tham gia.
-      Đối tượng: Là giáo viên đang trực tiếp phụ trách nhóm, lớp trong nhà trường có đủ điều kiện theo quy định.
-      Số lượng:   Tất cả giáo viên phụ trách nhóm, lớp tại trường có đủ điều kiện dự thi.
II/ Nội dung và hình thức thi: Gồm 3 phần.
1.     Phần thứ nhất và phần thứ 2: Thực hiện theo kế hoạch sô 42/KH- PGD&ĐT ngày 24/10/2017 của Phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai.
2.     Phần thi thứ ba: Tài năng giáo viên.
2.1.                     Nội dung thi thứ nhất: “ Xử lý tình huống”
-      Điểm tối đa: 10 điểm.
-      Hình thức: Bốc thăm câu hỏi xử lý tình huống sư phạm do BTC cuộc thi đưa ra. Thời gian chuẩn bị và trả lời 5 phút.
-      Nội dung thi: Thi ứng xử tình huống sư phạm trong công tác phụ trách, quản lý nhóm lớp.
2.2.                     Nội dung thi thứ 2: Năng khiếu
-      Điểm tối đa: 10 điểm.
-      Hình thức: Biểu diễn cá nhân. Có thể học ính, cha mẹ trẻ phụ họa. Thời gian 5 phút.
-      Nội dung: Kể chuyện, hát, múa, ngâm thơ, đóng kịch…..
II/ Đánh giá, trao giải.
1.     Cơ cấu và căn cứ xếp giải.
-      Căn cứ vào điểm trung bình cộng của các thành viên, BGK xếp giải thưởng cho các cá nhân tham gia hội thi như sau:
-      Giải chuyên đề:
+ Giải bài thi năng lực tốt nhất
+ Giải phần thi ứng xử tốt nhất
+ Giải phần thi năng khiếu tốt nhất
-      Giải cá nhân: 3 giải. Trong đó:
+ Giải nhất: 01 giải
+ Giải nhì: 01 giải
+ Giải ba: 01 giải
+ Khuyến khích: còn lại
Lưu ý: Trong quá trình thi nếu giáo viên đạt số điểm bằng nhau thì BGK sẽ căn cứ vào bài thi năng lực của GV để xếp giải.
2.     Yêu cầu: Trách nhiệm của giáo viên tham gia dự thi.
-      Có mặt tại thời điểm thi đúng thời gian quy định.
-      Quần áo, trang phục phù hợp với với các phần thi.
-      Tuân thủ, tôn trọng sự chỉ đạo của BTC. Cá nhân vi phạm Thể lệ thi tùy theo mức độ cụ thể, Ban tổ chức sẽ nhắc nhở, cảnh cáo, đình chỉ hoặc không công nhận kết quả thi./.